Search

Potrzebujesz pomocy?+48 732 90 00 90

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
PORCELANOWA KRAINA

SPIS TREŚCI:
POSTANOWIENIA OGÓLNE
DEFINICJE
USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
REKLAMACJA PRODUKTU
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
DANE OSOBOWE
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Niniejszy regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sklep Internetowy www.porcelanasklep24.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu.
Z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.
1.2. Sklep stacjonarny i internetowy dostępny pod adresem internetowym www.porcelanasklep24.pl , ul. Piłsudskiego 93A 05-091 Ząbki prowadzony jest przez firmę Frise Jerzy Taczalski, ul. Piłsudskiego 93A, 05-091 Ząbki, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 1130118901, REGON 011640930
1.3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.

§ 2 DEFINICJE
2.1. WŁAŚCICIEL SKLEPU, SPRZEDAJĄCY – Właściciel Sklepu Internetowego Porcelanowa Kraina , o którym mowa w §.1 ust. 2 Regulaminu
2.2. KLIENT – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
2.3. PRZEDSIĘBIORCA – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity z dnia 12.07.2019 r., Dz. U. 2019. poz. 1292),
2.4. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą (w szczególności ze Sprzedającym) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
2.5. DNI ROBOCZE – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2.6. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
2.7. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
2.8. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
2.9. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
2.10. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
2.11. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
2.12. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.porcelanasklepy.pl
2.13. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
2.14 USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
2.15. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
2.16. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
2.17. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
2.18. COOKIES – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Klienta i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klienta oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.

§ 3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto i Formularz Zamówienia .
3.2. KONTO – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres poczty elektronicznej oraz hasło lub bez dokonywania rejestracji. W przypadku zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone Konto klienta.
Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:biuro@porcelanasklep24.pl lub też pisemnie na adres: Porcelanowa Kraina ul. Piłsudskiego 93 a 05-091 Ząbki
3.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). 3.4. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy, adresu firmy oraz numeru NIP.
3.5. KLIENT może także dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Użytkownika i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.
3.6. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
3.7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript
3.8. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
3.9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO:
3.9a. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w § 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:
3.9b. Pisemnie na adres: ul. Piłsudskiego 93 a 05-091 Ząbki,
3.9c. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@porcelanasklep24.pl;
3.9d. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji:
a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
b) żądania Usługobiorcy;
c) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
3.9e. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§ 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z §3 pkt.3.3 Regulaminu, następuje po potwierdzeniu umowy,  przyjęcia Zamówienia przez sklep.

4.2. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Klientem zarejestrowanym (posiadającym Konto Klienta) jak i z Klientem niezarejestrowanym. Klient niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:
4.2a. podać adres e-mail oraz dane, o których mowa w §3 pkt. 3.4. oraz
4.2b. zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu.
4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
4.4 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
4.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:
4.5.a. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego 4.5.b. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w § 4 pkt.4.4 Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
4.6. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej www.biuro@porcelanasklep24.pl można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienia składać można również mailowo na adres: biuro@porcelanasklep24.pl
4.7 Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacji gdy:
4.7.a. zamówienie nie zostało potwierdzone przez Klienta,
4.7.b. zamówienie nie zostało opłacone (w przypadku zadeklarowania płatności przelewem) w terminie 5 dni roboczych – chyba że ustalony został inny termin z Klientem
4.8. W przypadku zamówień hurtowych Właściciel Sklepu udziela Klientowi rabatu. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem +48 732900090 w godz. 8-16 lub pod adresem e-mail: biuro@porcelanasklep24.pl – opcja dostępna dla Przedsiębiorców prowadzących działalność w branży zgodnej z ofertą sklepu
4.9. Zamówiony towar, Właściciel Sklepu wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej. Towar podczas transportu jest ubezpieczony na 100% wartości zamówienia, a opakowania oznaczone są stosownymi znakami ostrzegawczymi.
4.10. Właściciel Sklepu zobowiązuje się wysłać zamówienie:
4.10.a. W maksymalnym terminie 3 dni roboczych – przy płatności przelewem, po otrzymaniu pełnej kwoty na konto bankowe,
4.10.b. W maksymalnym terminie 3 dni roboczych – przy płatności za pobraniem (kurierowi przy odbiorze), po otrzymaniu potwierdzenia przez Klienta od daty przyjęcia zamówienia (potwierdzenia go przez Klienta),
4.10.c. W indywidualnie określonym terminie dla produktów sprowadzanych na zamówienie.
4.11. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 14 dni roboczych lub indywidualnie ustalony z Klientem.
4.12. Zalecamy, aby Klient sprawdził, czy opakowanie ma ślady otwierania lub uszkodzenia w momencie jego dostawy w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia śladów otwierania lub uszkodzeń opakowania mogących powstać w trakcie transportu, polecamy aby Klient sporządził wraz z kurierem odpowiedni protokół oraz zawiadomił Właściciela Sklepu na wskazany adres e-mail: biuro@porcelana24.pl. W sytuacji, nie sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera (tylko w przypadku jeżeli opakowanie zewnętrzne nie nosiło śladów otwierania i nie miało śladów uszkodzeń mechanicznych typu odkształcenia, zgniecenia, pęknięcia), Klient ma prawo domagać się od kuriera, który dostarczył przesyłkę, niezwłocznego sporządzenia protokołu szkody, nie później jednak niż w terminie 48 godzin od dostarczenia przesyłki.

4.13. W razie nieobecności Kupującego pod wskazanym do wysyłki adresem, kurier zobowiązany jest zostawić awizo, a następnie podjąć próbę dostarczenia przesyłki w dniu następnym, po dniu pierwszej nieudanej próby doręczenia przesyłki. Po dwóch nieudanych próbach doręczenia, przesyłka przez kolejne 3 dni znajdować się będzie w lokalnej siedzibie firmy kurierskiej, gdzie Klient zobowiązany jest odebrać ją osobiście, zgodnie z treścią ponownego awizo.

4.14. W przypadku zwrotu (przez firmę kurierską) wysłanej do Klienta przesyłki, Sprzedający może obciążyć Klienta poniesionymi kosztami transportu (wysyłka i zwrot) w sytuacji gdy Klient z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność:
a. odmówił odbioru przesyłki (pod wskazanym w zamówieniu adresem dostawy) w godzinach pracy przewoźnika – dni robocze w godzinach 8.00 – 17.00
b. nie posiada gotówki w przypadku zadeklarowanej płatności gotówką przy odbiorze,
c. podał nieprawidłowy adres dostawy
d. inny nie uzasadniony powód.
4.15. Istnieje możliwość osobistego odbioru zamówienia, pod adresem: Sklep Porcelanowa Kraina ul. Piłsudskiego 93 a 05-091 Ząbki
Odbiór osobisty Klient powinien wcześniej uzgodnić z Właścicielem Sklepu, mailowo biuro@porcelanasklep24.pl bądź telefonicznie +48 732900090 w godz. 8-17

§ 5. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

5.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
a). Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta drogą e-mailową lub telefonicznie
b). Płatność gotówką lub kartą kredytową przy odbiorze osobistym.
c). Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
Dane do przelewu:
Nazwa rachunku : BNP PARIBAS
Numer rachunku : 50 1600 1169 0003 0131 6456 9040
Sklep Porcelanowa Kraina prowadzony przez
Frise Jerzy Taczalski
ul.Piłsudskiego 93 a,
05-091 Ząbki
W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar jest wysyłany po wpłynięciu kwoty na rachunek.
d). Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24 – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.przelewy24.pl
Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kart płatniczych prowadzi:
PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
5.2. Termin płatności:
a). W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
b). W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
§ 6. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
6.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
6.3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
6.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
a). Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, paczkomaty Inpost.
b). Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Piłsudskiego 93 a 05-91 Ząbki – w dni robocze, w godzinach od 08:00 do 17:00 oraz w soboty z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 09:00 do 14:00..
c) Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 3 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 3 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
6.5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
6.6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
6.7. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 1 Dnia Roboczego, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę.

§ 7 REKLAMACJA PRODUKTU
7.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
7.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
7.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
a). Pisemnie na adres: ul. Piłsudskiego 93 a 05-091 Ząbki
b). w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@porcelanasklep24.pl;
7.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: a). informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
b). żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
c). Danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
d). Wypełnionym przez kuriera oryginału ‘’ Protokołu szkody ‘’, który potwierdza uszkodzenie
7.5. Klient powinien zweryfikować Artykuły dostarczone przez kuriera. W razie stwierdzenia dostarczenia uszkodzonego Artykułu lub dostarczenia Artykułu niezgodnego z Zamówieniem (w tym zarówno niezgodności rodzaju Artykułu, jak liczby zamówionych Artykułów) Klient ma prawo do złożenia reklamacji w związku z dostarczeniem uszkodzonego Artykułu lub Artykułu niezgodnego z Zamówieniem. Klient powinien przekazać swoją reklamację niezwłocznie, w każdym razie nie później niż 48 godzin od dostarczenia uszkodzonego Artykułu lub dostarczenia Artykułu niezgodnego z Zamówieniem.
7.6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
7.7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. W przypadku uznania Reklamacji Konsumenta, Sprzedawca wymieni reklamowany Artykuł na właściwy lub wolny od wad.
7.7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Piłsudskiego 93a 05-091 Ząbki. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient.
§8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

8.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
8.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
8.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a). Wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);
b). Wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz c). Pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
d). Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

§9 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
9.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 21.02.2020 r., Dz.U. 2020, poz. 287) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

9.2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
a. wiadomością e-mail, na adres biuro@porcelanasklep24.pl;
b. w formie pisemnej, na adres; Porcelanowa Kraina ul.Piłsudskiego 93 a, 05-091 Ząbki

9.3. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail
9.4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
a. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
b. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
c. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą. Koszt zwrotu np. kurierem jest rzędu 300 zł

9.5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w pkt 8.1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k. zawartej w drodze aukcji publicznej;
l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9.6. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
9.7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
9.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9.9. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9.10. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.11. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

9.12. Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w § 7. stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 10 Dane Osobowe
10.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Porcelanowa Kraina z siedzibą ul. Piłsudskiego 93 a 05-091 Ząbki
10.2 Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, że jego dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym w Sklepie Internetowym, w tym podczas składania Zamówień, są przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (2016/679) – „RODO” oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, że podane przez Klienta dane osobowe będą przekazywane osobom trzecim w celu realizacji składanych przez Klienta Zamówień (np. firmom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe).
10.3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania i wykonywania umów sprzedaży Artykułów zamówionych przez Klienta, dostawy Artykułów pod wskazany przez Klienta adres, rozpatrywania reklamacji, celów księgowych i podatkowych, jak również do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę tj. w celu marketingu towarów i usług oferowanych przez Sprzedawcę, w celach statystycznych i analitycznych, w celu zarządzania wnioskami o realizację praw, ewidencjonowania historii zgłoszeń zgodnie z zasadą rozliczalności oraz w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. f) RODO.
10.4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, że niepodanie danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną, jak również zawieranie i wykonywanie umów związanych z zakupami w Sklepie Internetowym.
10.5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
10.6. Klient może w każdym czasie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych go dotyczących a Sprzedawca jest zobowiązany do zaprzestania przetwarzania tych danych na potrzeby takiego marketingu.
10.7. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
10.8. Dane pozyskane w związku z zapisaniem się na newslettera będą przetwarzane w celu: prowadzenia wysyłki newslettera, prowadzenia wysyłki informacji handlowej, prowadzenia działań marketingowych na podstawie udzielenia zgody.
10.9. Administrator informuje także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany: profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane na pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb).
§. 11. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
11.1. Właściciel Sklepu dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy Porcelanowa Kraina oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

11.2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.
11.3. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h. wyłączenia działania Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klientów zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.
11.4. Klient jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany.
11.5. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim. 12.2 Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
12.3 O każdej zmianie Regulaminu Właściciel Sklepu powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
12.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

§13. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat:
Porcelanowa Kraina
ul.Piłsudskiego 93a 05-091 Ząbki
biuro@porcelanasklep24.pl
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

Back to Top
Produkt został dodany do Twojego koszyka

Zapisz się do newslettera!

i otrzymaj rabat 3% na zakupy!